Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Program kierunku Matematyka stosowana został przygotowany z myślą o kandydacie zainteresowanym wykorzystaniem matematyki w różnych dziedzinach życia. Studenci poznają praktyczne zastosowania metod matematycznych w instytucjach finansowych, przemyśle, badaniach statystycznych.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Kandydat na studia I stopnia na kierunku matematyka (o profilu praktycznym):

 • powinien być uzdolniony w kierunku nauk ścisłych
 • interesować się zastosowaniami matematyki
 • być gotowy do poznawania i stosowania wspierających pracę matematyka narzędzi informatycznych.

Student studiów I stopnia kierunku matematyka:

 • poznaje matematykę przede wszystkim (ale nie wyłącznie) jako narzędzie;
 • poznawaniu zastosowań towarzyszy studiowanie ich teoretycznych podstaw;
 • uczy się pracy zespołowej o charakterze projektowym;
 • poznaje narzędzia informatyczne wspierające pracę matematyka.

Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka:

 • posiada gruntowną wiedzę z podstawowych działów matematyki;
 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i nauk technicznych;
 • posiada wiedzę z zakresu metod komputerowych;posiada umiejętność logicznego myślenia i dedukcji; ma wytrenowane umiejętności analityczne (służące między innymi sprawnemu podejmowaniu trafnych decyzji)
 • posiada praktyczne umiejętności informatyczne ( programistyczne i dotyczące korzystania z różnych narzędzi komputerowych), w szczególności znajomość oprogramowania służącego do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz pracy z bazami danych;
 • posiada praktyczne umiejętności niezbędne do: analizy i opracowania danych statystycznych, analizy procesów społecznych oraz zachodzących w usługach, ekonomii, finansach i przemyśle;
 • posiada praktyczne umiejętność tworzenia modeli różnorodnych zjawisk społecznych, ekonomicznych, zachodzących w przemyśle, w szczególności potrafi modyfikować modele matematyczne w celu najlepszego przystawania do modelowanego zagadnienia; zna metody eksploracji danych i uczenia maszynowego;
 • potrafi stosować narzędzia matematyczne i informatyczne w finansach i analizie danych, tworzyć czytelne wizualizacje wyników analiz i raportów;
 • potrafi wskazywać praktyczne rozwiązywanie problemów decyzyjnych oraz zarządzać projektami grupowymi;
 • posiada umiejętność szybkiego uczenia się i przystosowania do dynamicznie zmieniającego rynku pracy;
 • zna podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorczością, innowacjami i poruszaniem się w środowisku biznesowym.
 • ma kompetencje społeczne takie jak komunikacja interpersonalna, kreatywność, planowanie pracy zespołu i rozwiązywanie problemów organizacyjnych, umiejętności negocjowania, perswazji i zarządzania;

Absolwenci (w różnym stopniu, w zależności od ukończonej specjalności) będą znali: zaawansowane metody statystyki i metody związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem dużych zbiorów danych, matematyczne podstawy programowania oraz podstawy technik obliczeniowych i programowania, mechanizmy funkcjonowania gospodarki, sektora finansowego i systemów bankowych oraz będą umieli modelować zachodzące w nich procesy.

Specjalności:

Specjalności (wybór po ukończeniu 3 semestru):

 • analityka danych
 • matematyka w finansach i ekonomii,
 • matematyka z informatyką

Perspektywy zawodowe:

 • analityk finansowy, ubezpieczeniowy, bankowy, giełdowy, rynkowy;
 • analityk ryzyka;
 • statystyk;
 • analityk danych, data scientist;
 • programista;
 • administrator sieci;
 • pracownik zajmujący się modelowaniem matematycznym w przemyśle, instytucjach badawczych, finansowych;
 • pracownik instytucji zajmujących  się badaniami opinii społecznej, przepływem i gromadzeniem danych; badaniami  sondażowymi;
 • zarządzanie i marketing.

Plan i programy studiów:

Uchwała Senatu PK 

Wskaźnik rekrutacji:

Podstawą do przyjęcia na kierunek Matematyka jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = W_1 + W_2

gdzie:  W_1 to wskaźnik liczony dla matematyki zgodnie z wzorem W_1=P albo W_1=2R, a P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, W_2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotu charakterystycznego zgodnie z wzorem W_2=2R, a R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym.